Optimalizace procesů

– Redukce zmetkovitosti

– Zvýšení produktivity

– Statistická regulace procesu (SPC)

– Analýzy systému měření (GR&R, MSA)

 

Výrobní ne-efektivnost způsobená zvýšenou zmetkovitostí během jakéhokoli výrobního procesu může být zapříčiněna celou řadou faktorů, jako je např. rozdílná kvalita vstupních materiálů od dodavatelů, nevhodné nastavení/seřízení jednotlivých strojů způsobené nevhodně zvoleným technologickým postupem, nevyhovujícím měřícím systémem, ale také lidským faktorem apod.

 

Jestliže dochází, ať už ve větší či menší míře, k takovéto procesní destabilizaci, je třeba si položit otázku – Co, Kdo, Kdy a Jak nám způsobuje takto nestabilní proces a následně tyto příčiny odstranit, nebo alespoň výrazně eliminovat a dále provést opatření vedoucí k udržení provedené nápravy. Jak a čím ale začít? Jednou z nejlepších možností je zahájit projekt vedoucí k vyřešení daného problému. Jestliže si nejste jisti, jak přesně postupovat, můžeme takovýto projekt řešit společně, tudíž s asistencí týmu MJ&L.

 

Pro tuto problematiku používáme celosvětově osvědčené a uznávané metody Six Sigma s použitím postupu DMAIC (Define-Definovat, Measure-Měřit, Analyse-Analyzovat, Improve-Zlepšit, Control-Řídit), což shrnuje následující obecný postup.

 

V první řadě je třeba Definovat nejvíce ztrátové produkty/procesy a následně zajistit veškerá dostupná Naměřená výrobní a procesní data. Následně je nutné tyto Analyzovat a zjistit tak hlavní příčiny, které mají největší podíl na tom, že je produkt nevyhovující. Dále následuje fáze Zlepšení, neboli odstranění nežádoucích příčin. Aby bylo dosaženo trvalého pozitivního výsledku, je nutné v poslední fázi projektu nastavit pravidla Řízení takto zlepšeného procesu, které je nutné následně neustále důsledně dodržovat.

 

 

Definice a zajištění:

– Výrobních pomůcek

– Nástrojů

– Výrobních zařízení

– Obchodní náležitosti související s technickými dokumentacemi

 

Jestliže uvažujete o modernizaci výrobního parku, nebo se chystáte nahradit například vaše měřící systémy či výrobní pomůcky, je velice důležité připravit pro vaše potencionální dodavatele pečlivě zpracované technické specifikace. Takovýto dokument by měl obsahovat vyčerpávající zadání vašeho požadavku včetně podmínek převzetí. Dobře zpracovaná dokumentace zajistí, že poptaní dodavatelé přesně pochopí, co požadujete a mají tak možnost posoudit, zda jsou schopni se o vaši poptávku ucházet. Dále je to velice účinný prostředek pro řešení sporu, pokud byste, i přes prvotní ujištění dodavatele, obdrželi nevyhovující produkt.

Pečlivě navržená specifikace obsahuje zpravidla několik desítek stran.

Náš tým je schopný nabídnout vám spolupráci pro vytvoření takovéto profesionální technické specifikace.

 

Technické dokumentace (procesní instrukce)

Dobře zvládnuté procesní instrukce významně přispívají k eliminaci procesní nekázně na pracovišti. Jestliže tyto instrukce detailně popisují přesnou činnost dané operace a zároveň je vše popsáno srozumitelnou formou včetně vizualizace, dochází k výrazně lepším výsledkům kvality a produktivity práce.

 

Náš tým je schopný nabídnout vám spolupráci pro vytvoření profesionálně zpracovaných procesních a pracovních předpisů/instrukcí.

Kontaktní údaje společnosti

Ing. Jan Stejskal – jednatel

Revoluční 1638/45, 787 01 Šumperk

telefon: +420 605 842 233

e-mail: info@mjal.cz

web: www.mjal.cz

Náš tým

Ing. Jan Stejskal (jednatel)

má 20-ti letou praxi v obchodním styku (nákup, prodej), kdy nasbíral zkušenosti v oblastech: marketing nákupu, cenová jednání, zpracovávání smluv, nákup investic, vyhledávání a hodnocení dodavatelů, cenová jednání s dodavateli, výběrová řízení, zavádění nového produktu na trh, vyhodnocení nákupního procesu.

Absolvovaná školení a certifikace:

Taktika vyjednávání cenové realizace zakázek / Optimalizace nákupního procesu / Uzavírání obchodních smluv

————————————————————————————————————————

Martin Klár

v oblasti zlepšování procesů se pohybuje 10 let, a to v jedné z nadnárodních společností působící také v ČR. Jeho bohatá praxe se týká především analýz a optimalizací technické části procesů, zajištěním a zaváděním nových technologií a zařízení, vytvářením a konzultací FMEA.

Absolvovaná školení a certifikace:

Six Sigma Green Belt / Projektový management / SPC statistická regulace procesu / Interní auditor ISO/TS 16949:2002 / Štíhlá výroba / Nástroje pro zvýšení efektivity procesu / FMEA / Continuous Improvement Process

————————————————————————————————————————

Lukáš Kubíček

je se svou 10-ti letou praxí ve společnosti s nadnárodním působením zkušeným odborníkem na zavádění optimalizace procesů, analýzy a optimalizace technické části procesů, zavádění nových technologií a zařízení.

Absolvovaná školení a certifikace:

Six Sigma Green Belt / Nástroje zlepšování kvality / Štíhlý podnik – metody a nástroje zlepšování procesů / FMEA / Eliminace plýtvání v procesu

————————————————————————————————————————

Spolupracujeme s dalšími externími profesionály z oboru

O nás

Náš tým a vize se utvářely průběžně během roku 2014. Téhož roku vznikla společnost s názvem MJ&L Process Improvement.

Nabízíme systematická řešení vedoucí k minimalizování ztrát způsobených neoptimálním nastavením procesů.

 

Zabýváme se zejména redukcí ztrát v oblastech:

– Zvýšené zmetkovitosti

– Časově ztrátových procesů

– Vysokých vstupních nákladů výrobku

 

Našim záměrem je poskytování služeb zejména malým a středně velkým firmám a společnostem, které nedisponují vlastním technologickým zázemím na úrovni implementace zlepšování a optimalizace výrobního procesu, a to pomocí nejmodernějších statistických a systémových metod.

 

V dnešní době se řada společností stále více potýká s vysokými náklady za uvedené ztrátové oblasti, a tím mohou ztrácet krok s konkurenčním prostředím. Má-li společnost dobře a efektivně zvládnutý svůj proces a náklady drží v únosné míře, může si dovolit držet cenu svých produktů stále na nízké úrovni, aniž by tím byl ohrožen zisk, nebo kvalita produktů.

 

Naším cílem je, dle dohodnutého zadání, ve spolupráci s klientem vypracovat projekt, který jednoznačně identifikuje příčinu problému. Hlavně však přinese srozumitelný, jasný a funkční návrh řešení daného problému s vyčíslenou hodnotou zlepšení. Podílíme se samozřejmě i na úspěšném zavedení vypracovaného zlepšení do praxe.

 

Dosažení úspěchu však vyžaduje aktivní účast, spolupráci, pravidelnou komunikaci a kvalitní informační toky mezi oběma partnery, tedy mezi klientem a MJ&L Process Improvement. Všechny informace sloužící k identifikaci daného problému musí odrážet skutečný stav provozu a sledovaného procesu.

 

Honorář našeho týmu je tvořen, předem dohodnutým, procentem úspor toho, co klient ušetří za zvýšení kvality procesu po zavedení navrženého zlepšení.

 

V roce 2015 jsme jsme získali speciální cenu poroty v projektu „Rozjezdy roku“.

http://www.rozjezdy.cz/

FB_Cover_photo_Vitez